Grudzień 29, 2016

Postanowienia Ogólne

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.Cel, organizacja imprez, warunki uczestnictwa

§ 1

Kynologia łowiecka jest jednym z najważniejszych elementów kultury łowieckiej, a tym samym, ważnym elementem niematerialnego dziedzictwa ludzkości. System prób i konkursów pracy psów myśliwskich jest podstawowym narzędziem gwarantującym przetrwanie i rozwój ras myśliwskich oraz ich prawidłowe wykorzystanie w łowiectwie.

§ 2

Celami dla których organizuje się próby i konkursy pracy psów myśliwskich są;

1. wyselekcjonowanie psów o najlepszych cechach użytkowych dla ich wykorzystania w hodowli,

2. ocena stopnia przygotowania psów do wykorzystania w praktycznym łowiectwie,

3. stworzenie płaszczyzny rywalizacji dla najlepszych psów i przewodników, co pozwoli na skuteczną promocję kynologii łowieckiej oraz jej jakościowy rozwój,

4. stworzenie płaszczyzny edukacyjnej dla kandydatów do PZŁ oraz myśliwych. § 3 Próby organizowane są jako imprezy okręgowe. Konkursy mogą być organizowane jako imprezy okręgowe, regionalne, krajowe bądź międzynarodowe. Imprezy regionalne obejmują dwa lub więcej sąsiadujące ze sobą zarządy okręgowe.

§ 4

Do konkursów zalicza się field trialsy dla wyżłów ras angielskich i wyżłów kontynentalnych, w tym memoriały im. Teodora Marchlewskiego i Kazimierza Tarnowskiego.

§ 5

Organizatorami okręgowych prób oraz okręgowych i regionalnych konkursów pracy psów myśliwskich są zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego, działające z upoważnienia Zarządu Głównego PZŁ. Konkursy krajowe i międzynarodowe organizuje Zarząd Główny PZŁ bezpośrednio bądź wspólnie z jednym, z zarządów okręgowych PZŁ. Zarząd Główny może upoważnić, któryś z zarządów okręgowych PZŁ do samodzielnej organizacji krajowego czy międzynarodowego konkursu pracy psów myśliwskich

§ 6

Koszty związane z próbami i konkursami pracy psów myśliwskich ponoszą ich organizatorzy i to oni ustalają wysokość wpisowego.

§ 7

Organizatorzy imprez zgłaszają zamiar przeprowadzenia prób i konkursów pracy psów myśliwskich do Zarządu Głównego PZŁ do 20 listopada roku poprzedzającego termin imprezy. Ostateczny harmonogram imprez kynologii łowieckiej zatwierdza corocznie Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego po zasięgnięciu opinii Komisji Kynologicznej NRŁ.

§ 8

Organizator imprezy proponuje z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem skład całej komisji sędziów, który zatwierdza Zarząd Główny PZŁ.

§ 9

Organizatorzy powinni podać do wiadomości członków Związku szczegółowe dane odnośnie miejsc i terminów odbywania prób i konkursów pracy psów myśliwskich w komunikatach wewnętrznych zarządów okręgowych do kół łowieckich. Roczny terminarz przeprowadzanych imprez ogłasza Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w „Łowcu Polskim” oraz na stronie internetowej PZŁ (w dziale kynologia). Wszystkie zmiany terminów odbywania imprez jak i deklaracje zorganizowania imprez dodatkowych (nie umieszczonych w rocznym harmonogramie) muszą, uzyskać zgodę ZG PZŁ i być opublikowane na stronie internetowej PZŁ.

§ 10

Sporządzone czytelnym pismem dwa protokoły komisji sędziów, oraz dwa komplety kart ocen pracy psów powinien organizator nadesłać do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od zakończenia imprezy. Po imprezach międzynarodowych należy sporządzić i wysłać, w dwóch egzemplarzach, do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego zestawienie psów, które uzyskały CACIT-y i reserve – CACIT -y wraz z kartami ocen tych psów oraz katalogiem imprezy. Zestawienie powinno zawierać napisane po polsku i np. niemiecku lub angielsku, francusku czy hiszpańsku (czyli w jednym z oficjalnych języków FCI) następujące dane: rasę psa, nazwę i przydomek, datę urodzenia, nazwę i numer księgi rodowodowej, liczbę uczestników konkursu, nazwiska sędziów wypisane drukowanymi literami i ich podpisy, nazwiska i adresy właścicieli psów.

§ 11

W próbach i konkursach pracy psów myśliwskich mogą brać udział wyłącznie psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub w zagranicznych organizacjach kynologicznych zrzeszonych w FCI.

§ 12

W próbach i konkursach pracy psów myśliwskich mogą brać udział psy, które w dniu imprezy mają ukończone 9 miesięcy życia. Górną granicę wieku psów mogących startować w próbach określają regulaminy poszczególnych rodzajów prób. Górnej granicy wieku psów biorących udział w konkursach nie ogranicza się.

§ 13

Udziału w próbach i konkursach pracy psów myśliwskich nie mogą brać psy, których właściciele zostali zawieszeni w prawach członkowskich albo wykluczeni ze Związku Kynologicznego w Polsce. Osoby takie nie mogą również występować w charakterze przewodników psów na próbach i konkursach pracy psów myśliwskich.

§ 14

O terminach imprez organizatorzy zobowiązani są powiadomić lekarzy powiatowych weterynarii, których przedstawiciele sprawdzają świadectwa szczepień przeciw wściekliźnie oraz poddają psy oględzinom w celu ustalenia ich aktualnego stanu zdrowia.

§ 15

Psy chore, grzejące się i wysoko ciężarne suki, jak również psy nie posiadające aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie, nie mogą brać udziału w imprezach.

§ 16

Podczas całego czasu trwania imprezy nie wolno prowadzić psów na kolczatkach lub obrożach zaciągających się. Nie wolno używać obroży elektrycznych ani ich atrap. Wykluczeni z imprezy mogą zostać przewodnicy karcący lub brutalnie traktujący swoje lub cudze psy.

§ 17

Przewodnicy psów w czasie przeprowadzania prób czy konkursów w terenie, są zobligowani do wykonywania poleceń komisji sędziów, a obecna przy tym publiczność zarówno komisji sędziów jak i służbie porządkowej. Przewodnicy mogą zgłaszać pisemne reklamacje sędziemu głównemu imprezy wyłącznie w przypadkach niedotrzymania wymogów regulaminowych. Jego decyzje są ostateczne. Otrzymane oceny nie podlegają reklamacji. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego właściciel.

§ 18

1. Przewodnik psa powinien mieć: 1) strzelbę i naboje (jeżeli posiada pozwolenie na broń), przewodnikom nie posiadającym pozwolenia na broń przydziela się osobę uzbrojoną, która będzie strzelać, kiedy wymaga tego sytuacja, 2) otok (jeżeli w imprezie przewidywana jest praca po farbie – musi on mieć co najmniej 6 metrów długości),            3) gwizdek.                                                                                                                                                                                               2. Z dokumentów: oryginał rodowodu psa, oraz w przypadku Polaków aktualną legitymację Związku Kynologicznego w Polsce i w przypadku myśliwych aktualną legitymację członkowską PZŁ.

§ 19

Przewodnicy przed przystąpieniem do konkurencji powinni przedstawić się komisji sędziowskiej podając numer startowy, swoje imię i nazwisko oraz nazwę i przydomek psa. Zaleca się aby przewodnicy byli ubrani w strój myśliwski, ewentualnie zbliżony strój sportowy.

II. Komisje sędziów, tryb oceniania i nagradzania psów.

§ 20

Oceny pracy psów na próbach i konkursach dokonuje komisja składająca się z sędziów zarejestrowanych w Kolegium Sędziów Związku Kynologicznego w Polsce lub sędziów zagranicznych organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI. Oceny dokonuje się wg zasad określonych w regulaminach poszczególnych prób czy konkursów. Czynności członków komisji są honorowane według stawek ustalonych dla sędziów przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. § 21

Liczba członków komisji sędziowskiej zależy od rodzaju imprezy i liczby psów biorących w niej udział. Zaleca się aby zespół sędziowski nie był mniejszy niż dwie osoby. Liczba sędziów powinna być taka, żeby mogła zapewnić jak najsprawniejszy przebieg i jak najbardziej obiektywną i rzetelną ocenę psów. W razie większej ilości członków i zaistniałych potrzeb, komisja dzieli się na zespoły, których pracę koordynuje sędzia główny. W przypadku podziału komisji na zespoły robocze każdy zespół ocenia w powierzonych mu na odprawie sędziów konkurencjach, pracę wszystkich uczestniczących w próbach czy konkursie psów. Ma to na celu jednolity sposób oceny pracy wszystkich psów w danej konkurencji.

§ 22

Liczba asystentów nie powinna być większa niż dwie osoby przy każdym zespole. Asystenci wykonują czynności zlecone im przez sędziów. Potwierdzenia odbytej asystentury dokonuje sędzia główny.

§ 23

Do obowiązków sędziów należy: – uczestnictwo w odprawie sędziów oraz w otwarciu i zakończeniu imprezy, – sędziowanie w komisji lub zespole, do którego zostali włączeni na odprawie sędziów, przez cały czas trwania imprezy, – omówienie na wniosek przewodnika, po zakończeniu każdej konkurencji, pracy psa oraz uzasadnienie postawionej oceny, – sprawdzanie u wszystkich psów zgodności tatuaży lub chipów z danymi podanymi w rodowodach, – ocena pracy psów zgodna z etyką i przepisami regulaminów, – wykonywanie innych dodatkowych czynności zleconych przez sędziego głównego, – konsultowanie się z sędzią głównym w razie wątpliwości co do sposobu interpretowania jakiegoś przepisu regulaminowego, – wzięcie udziału, po zakończeniu czynności sędziowskich w terenie, w końcowych pracach komisji sędziowskiej przy ostatecznym obliczaniu wyników pracy poszczególnych psów, wypisywaniu dyplomów, kart ocen, pisaniu protokołu itp.

§ 24

Do obowiązków sędziego głównego, poza czynnościami w § 23, należy: – koordynowanie pracy poszczególnych zespołów roboczych wyłonionych z komisji, – przeprowadzenie odprawy sędziów przed rozpoczęciem prób czy konkursu pracy psów myśliwskich, – ustalenie ostatecznego stopnia oceny psa w danej konkurencji, jeżeli występuje różnica zdań członków zespołu sędziowskiego, – udzielenie sędziom wyjaśnień lub wydania decyzji w razie zachodzących wątpliwości co do interpretacji regulaminu, -przyjmowanie i ostateczne załatwianie reklamacji przewodników psów w sprawach niedotrzymywania warunków regulaminowych, -sporządzanie protokołu z przebiegu imprezy oraz podpisywanie dyplomów, kart ocen, świadectw polowych oraz wysyłanych do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce danych psów, które w konkursach międzynarodowych otrzymały CACIT-y i reserve – CACIT-y, – omówienie po zakończeniu imprezy pracy psów oraz sposobu prowadzenia ich przez przewodników.

§ 25

Pracę psów w poszczególnych konkurencjach ocenia się stopniami od „0” do „4”. „0” – otrzymuje pies jeżeli w ogóle nie wykona danej konkurencji, „1” – (źle) – jeżeli popełni zasadnicze błędy, „2” – (dostatecznie) – jeżeli popełni błędy o mniejszym znaczeniu praktycznym, „3” – (dobrze) – jeżeli popełni błędy nie mające praktycznego znaczenia, „4” – (bardzo dobrze) – jeżeli bezbłędnie wykona przewidziane w danej konkurencji zadanie.

§ 26

Zarówno po zakończeniu prób czy konkursu pracy psów myśliwskich jak i podczas trwania imprezy, żaden pies nie może być poddawany ponownym próbom w jakiejkolwiek konkurencji w celu zmiany otrzymanej już przez niego oceny. Oceny stawia każdy sędzia oddzielnie, a po zakończeniu pracy w danej konkurencji członkowie komisji ustalają wspólnie ostateczną notę, którą wpisuje się do karty oceny pracy oraz podaje do wiadomości zainteresowanych, w szczególności przewodników psów, wskazując błędy popełnione zarówno przez psa jak i jego przewodnika.

§ 27

Komisja przyznaje w każdej klasie dyplomy Iº, IIº i IIIº, zależnie od uzyskanej ogólnej liczby punktów i innych kryteriów podanych w przepisach regulaminów szczegółowych. Na konkursach okręgowych i regionalnych, w których uczestniczy minimum 10 psów, psom uzyskującym pierwszą lokatę z dyplomem Iº komisja przyznaje wniosek na Championa Pracy (CPC). Limit psów nie dotyczy konkursów rangi krajowej i międzynarodowej przy czym konkursy międzynarodowe mogą się odbywać pod warunkiem uczestnictwa w nich co najmniej sześciu psów. Jeżeli lokatę pierwszą i ewentualnie następne zajmą psy posiadające tytuł Championa Pracy, wniosek przechodzi na pierwszego w kolejności psa bez tytułu. Fakt przyznania CPC komisja sędziów wpisuje odręcznie do karty oceny i dyplomu: „CPC przyznano”, wraz z oddzielną parafą. W dyplomie i na karcie oceny podaje się również lokatę zajętą przez psa oraz liczbę startujących psów. Dyplomy dla psów biorących udział w field trialsach przyznaje się według zasad podanych w regulaminie szczegółowym.

§ 28

Na konkursach pracy psów myśliwskich komisja sędziów przyznaje medale: złote, srebrne i brązowe. Decyzję o przyznaniu medalów podejmuje cały zespół sędziowski pod kierownictwem sędziego głównego. Fakt przyznania medalu odnotowuje się w karcie oceny 1. medal złoty – otrzymuje pies, który zdobył dyplom Iº i zajął pierwsze miejsce. 2. medal srebrny – otrzymuje pies, który zdobył dyplom Iº i zajął drugie miejsce. 3. medal brązowy – otrzymuje pies, który zdobył dyplom Iº i zajął trzecie miejsce.

§ 29

Psy, które na konkursach krajowych lub międzynarodowych otrzymają w danej klasie dyplomy Iº i zajmą pierwszą lokatę, a na wystawie otrzymały za eksterier ocenę nie niższą od bardzo dobrej, uzyskują tytuły „ Zwycięzca pracy myśliwskiej (np. norowców, dzikarzy, tropowców, posokowców, wyżłów wszechstronnych lub wielostronnych itd.) roku …..”

§ 30

Trzy CPC (Certyfikaty na Championa Pracy) – w tym co najmniej jeden uzyskany na konkursie międzynarodowym lub krajowym – są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu „Championa Pracy”. Dodatkowym warunkiem jest, aby między pierwszym i ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Ponadto jamniki powinny posiadać najmniej jeden CPC z konkursu norowania, płochacze najmniej jeden CPC z konkursu obejmującego pracę w polu, aportery z konkursu B lub C retrieverów. Wyżły muszą posiadać wszystkie CPC z konkursów pracy wyżłów wszechstronnych, wielostronnych lub field trialsów (może to być np. jeden CPC z field trialsów, jeden z wielostronnych itp.; czyli dopuszczalne są wszelkie kombinacje tych trzech rodzajów konkursów). Posokowce muszą posiadać wszystkie CPC z konkursów pracy posokowców. Dyplomy „Championa Pracy” wydaje Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce, na zasadach przyjętych dla „Championa Wystawowego”.

§ 31

Oprócz dyplomów, dla psów wyróżniających się na próbach czy konkursach pracy psów myśliwskich, właściciele psów mogą otrzymać nagrody rzeczowe z funduszów PZŁ lub ufundowane przez inne instytucje czy osoby prywatne. Nagrody rzeczowe mogą być przyznawane również najlepszemu przewodnikowi w każdej klasie psów, zarówno na konkursach międzynarodowych, krajowych, regionalnych i okręgowych.

§ 32

1.Przed przystąpieniem do prób pracy wszystkie psy muszą być poddane próbie reakcji na strzał. Wynik próby, zarówno pozytywny jak i negatywny, należy odnotować w karcie oceny psa. Psów reagujących wyraźnie lękliwie na strzał nie dopuszcza się do prób.

2. Psy zgłoszone do konkursów pracy psów myśliwskich, które nie posiadają udokumentowanego poświadczenia (karta oceny, dyplom) zaliczenia próby reakcji na strzał, przed przystąpienie do konkurencji konkursowych muszą być poddane takiej próbie, a jej wynik (zarówno pozytywny jak i negatywny) należy odnotować w karcie oceny psa. Psów reagujących wyraźnie lękliwie na strzał nie dopuszcza się do konkurencji konkursowych.

§ 33

Dyplomów i nagród nie można przyznać psom (sukom), które: – w jakiejkolwiek konkurencji uzyskały ocenę „0”. – psom wyraźnie tchórzliwym lub agresywnym. – grabarzom, narzynaczom i memłaczom. – bydlarzom. – milczkom, startującym w konkurencjach wymagających oszczekiwania zwierza. – tym, które podlegają dyskwalifikacji wg przepisów zawartych w regulaminach szczegółowych.

§ 34

Kolejność lokat ustala się biorąc pod uwagę: 1. Stopień uzyskanego dyplomu.

2. Liczbę uzyskanych punktów.

3. Jeżeli szczegółowe regulaminy nie przewidują inaczej, wiek psa (młodszy przed starszym) i ostatecznie płeć (suka przed psem).

4. W przypadku gdyby ten sam stopień dyplomu z taką samą ilością punktów uzyskały dwa psy lub dwie suki urodzone tego samego dnia, należy im przyznać dwie równorzędne, przysługujące im lokaty a kolejny pies zajmuje lokatę obniżoną nie o jeden a dwa miejsca. Np. dwie suki zajęły lokatę trzecią to kolejny pies zajmuje nie czwartą a piątą lokatę.