Grudzień 7, 2016

Statut

STATUT
KLUBU SZPICÓW
MYŚLIWSKICH
PRZY
POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM

Jarocin, 15 lipca 2015 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Klub Szpiców Myśliwskich przy Polskim Związku Łowieckim, zwany dalej Klubem, został utworzony w celu integracji środowiska myśliwych zainteresowanych hodowlą oraz szkoleniem i użytkowaniem łowieckim szpiców myśliwskich m.in: Karelski Pies na Niedźwiedzie –Karjalankarhukoira, Łajka Rosyjsko – Europejska, Łajka Wschodniosyberysjka, Łajka Zachodniosyberyjska, Norweski Pies na Łosie Elkhund Czarny – Norsk Elghund Sort, Norweski Pies na Łosie Elkhund Szarny – Norsk Elghund Gra, Norweski Pies na Maskonury – Norsk Lundehund, Szpic Fiński – Suomenpystykorva, Szpic z Norbotten – Pohjanpystykorva, Szwedzki Pies na Łosie – Jämthund (rasy grupy V FCI) i jest klubem specjalistycznym w rozumieniu § 113 pkt. 15 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

2. Klub został powołany dla realizacji zadań Zrzeszenia w zakresie:

1) pielęgnowania historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa (par. 6, ust. 1, pkt. 3 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego);

2) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa

(par. 6, ust. 1, pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego);

3) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi (par. 6, ust. 1, pkt. 9 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego);

4) prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich (par. 6, ust. 1, pkt. 11 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego).

§ 2

Klub nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

1. Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Jarocin.

§ 4

1. Klub prowadzi działalność na podstawie Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz niniejszego Statutu.

2. Działalność Klubu oparta jest o społeczną pracę jego członków.

§ 5

1. Klub współpracuje, w zakresie zadań statutowych, z Komisją Kynologiczną Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Komisjami Kynologicznymi Okręgowych Rad Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego.

 § 6

1. Klub ma prawo używać własnego godła, pieczęci i barwy.

2. Klub może ustanowić i nadawać własne oznaki.


ROZDZIAŁ II

Zadania Klubu

§ 7

Do zadań Klubu należy:

1. Prowadzenie szkolenia myśliwych w zakresie hodowli, układania, wykorzystania łowieckiego oraz przygotowania do wszelkiego rodzaju prób i konkursów szpiców myśliwskich (grupa V FCI).

2. Promowanie polowania ze szpicem jako wartościowego elementu kultury i tradycji oraz współczesnej praktyki łowieckiej poprzez:

1) prowadzenie wykładów, prelekcji, działalności wydawniczej (również

w przestrzeni internetowej);

2) udział w tworzeniu zasad dobrej praktyki łowieckiej;

3) odtwarzanie elementów polskiej tradycji łowieckiej związanej z łowieckim wykorzystaniem szpiców;

4) organizowanie kursów, konkursów i innych imprez propagujących cele Klubu

5) współpraca z organami Polskiego Związku Łowieckiego;

6) współpraca z pokrewnymi organizacjami za granicą.

3. Tworzenie aktywnej platformy wymiany doświadczeń, przepływu informacji oraz wzajemnego wsparcia dla środowiska w którym działa.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkami Klubu mogą zostać członkowie Polskiego Związku Łowieckiego oraz osoby mogące wykonywać polowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie
z zapisami ustawy
Prawo Łowieckie.

2. Uchwały o przyjęciu lub utracie członkostwa Klubu podejmuje Zarząd Klubu.

3. Uchwały o przyjęciu lub utracie członkostwa wymaga uzasadnienie.

4. Członkiem Honorowym może zostać członek Klubu, po uzyskaniu akceptacji 2/3 Walnego Zgromadzenia Klubu.

 § 9

Członkowie mają prawo do:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu;

2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu;

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub;

4) zgłaszania wniosków co do działalności Klubu;

5) odwołania się do Walnego Zgromadzenia Klubu od uchwały Zarządu Klubu.

6) ) rozpatrywanie i uchwalanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Klubu bądź zleconych przez Naczelną Radę Łowiecką lub Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 10

2. Członkowie mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów;

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu;

3) regularnego opłacania składek;

4) przestrzegać dobrych obyczajów oraz zasad etyki.

Rozdział IV

Władze i organy Klubu

§ 11

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie wszystkich członków Klubu zbierające się przynajmniej raz w roku na Walnym Zgromadzeniu, z głosem doradczym mogą brać udział przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz zaproszeni goście.

2. W razie sytuacji nadzwyczajnej, na wniosek, Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Klubu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie.

§ 12

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór oraz odwołanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

3) uchwalanie ramowych planów działalności Klubu;

4) zatwierdzanie regulaminu Klubu;

5) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad ich pobierania, obniżania i umarzania;

6) ustanawianie odznaczeń i wyróżnień klubowych oraz uchwalanie regulaminów ich przyznawania;

7) występowanie do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
z propozycjami przyznania członkom Klubu odznaczeń łowieckich, przy czym wniosek musi posiadać pozytywną opinię Zarządu Klubu.

8) nadawanie członkostwa honorowego Klubu;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu, w tym odwołań w sprawie skreślania z listy członków Klubu;

10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Klubu;

11) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu Klubu wzoru godła, sztandaru, pieczęci
i odznaki Klubu;

12) rozpatrywanie i uchwalanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Klubu bądź przez Naczelną Radę Łowiecką lub Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego o znaczeniu strategicznym dla działania Klubu.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie Klubu powołuje na okres 5 lat Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną Klubu.

2. Zarząd Klubu stanowi Prezes oraz 2 Wiceprezesi – d/s organizacyjnych i d/s szkoleniowych.

3. Komisja Rewizyjna działa w składzie Przewodniczący oraz 2 członków.

§ 14

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1) prowadzenie bieżących spraw Klubu oraz nadzór nad działalnością Klubu;

2) prowadzenie wszystkich imprez klubowych;

3) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

4) opiniowanie wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich i klubowych;

5) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu;

6) prowadzenie gospodarki finansowej Klubu.

7) opracowywanie projektów, programów, planów preliminarzy i uchwał;

8) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu;

9) organizowanie pokazów, szkoleń, wystaw, prezentacji;

10) prowadzenie strony internetowej;

11) powoływanie w miarę potrzeb komisji i zespołów roboczych;

12) składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Członków Klubu;

13) ustalanie wzorów pieczęci, deklaracji, legitymacji oraz innych dokumentów oficjalnych Klubu;

14) ustalaniu odpłatności za wydawnictwa i świadczenia Klubu;

15) zawieranie porozumień, na podstawie udzielonych przez Zarząd Główny PZŁ pełnomocnictw, dotyczących wykonywania zadań Klubu wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami, przy czym stroną przy zawieraniu umów jest każdorazowo Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego posiadający osobowość prawną.

16) ustalania szczególnych zadań i obowiązków członków Klubu;

17) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu;

18) przyjmowanie członków.

19) składanie do końca miesiąca listopada każdego roku, pisemnego sprawozdania z działalności Klubu za ostatni rok, preliminarza budżetowego na rok następny, sprawozdania z Walnego Zebrania Członków Klubu oraz aktualnej listy członków Klubu.

2. Szczegółowy podział zakresu obowiązku członków wewnątrz Zarządu ustalany jest uchwałą Zarządu, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Statutu.

§ 15

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1) bieżąca oraz okresowa kontrola pracy Zarządu Klubu;

2) przygotowywanie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu oraz kondycji finansowej Klubu na Walne Zgromadzenie Członków Klubu;

3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu;

4) przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, rewizji kasy oraz kontroli rachunkowości, dokumentacji i gospodarki Klubu;

5) przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków Klubu sprawozdań ze swojej działalności zawierających w szczególności: wyniki przeprowadzonych kontroli, oceny sprawozdań finansowych i wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

Rozdział V

Zasady organizacyjne

§ 16

1 Wszystkie władze i organy Klubu podejmują swoje uchwały i decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Głosowania dotyczące zmian w statucie Klubu oraz wykluczenia z Klubu wymagają większości 2/3 głosów.

3. Głosowanie tajne dotyczy jedynie uchwały osobowych.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa Klubu

§ 17

1. Działalność Klubu jest prowadzona z upoważnienia Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i w ramach tego upoważnienia Klub ma prawo do:

1) posiadania własnego rachunku bankowego;

2) prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej.

§ 18

Dokumentacja finansowa Klubu jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, w sposób uzgodniony z Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 19

1. Klub dysponują środkami finansowymi pochodzącymi z:

1) wpisowego i składek członkowskich;

2) opłat za prowadzone szkolenia;

3) subwencji oraz dotacji celowych przekazanych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego lub Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego;

4) darowizn.

§ 20

1. Subwencja finansowa przekazana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego jest przydzielana dla całego Klubu.

§ 21

Pozyskiwane przez Klub środki finansowe z innych źródeł mogą być wykorzystane dla realizacji własnych planów, jedynie w zakresie zadań statutowych.

Rozdział VII

Nadzór nad działalnością Klubu

§ 22

1. Nadzór nad działalnością Klubu zgodnie z par 113 pkt 15 Statutu Zrzeszenia, sprawuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.

2. W ramach sprawowania funkcji nadzorczych Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ma prawo:

1) upoważniać konkretne osoby lub organy Zrzeszenia do kontroli działalności Zarządu Klubu;

2) uchylać niezgodne ze Statutem Klubu przepisami organizacyjnymi Polskiego Związku Łowieckiego uchwały i decyzje władz i organów Klubu;

3) domagać się od władz i organów Klubu składania sprawozdań, informacji lub wyjaśnień dotyczących działalności Klubu, lub ich członków;

4) domagać się od władz i organów Klubu podjęcia lub zaniechania określonych rodzajów działalności;

5) podjąć uchwałę o likwidacji Klubu.

3. Klub ma prawo do wniesienia odwołania od uchwały o likwidacji Klubu oraz innych decyzji Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, w formie pisemnej
w terminie 14 dni od dnia doręczenia, do Naczelnej Rady Łowieckiej.

Rozdział VIII

Likwidacja Klubu

§ 23

1. Klub może zostać zlikwidowany na podstawie:

1) Uchwały Zarządu Klubu, na podstawie pisemnego wniosku przynajmniej ¾ członków Klubu;

2) Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 24

Likwidatorów Klubu powołuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.
W przypadku likwidacji Klubu jego majątek przeznaczony jest na pokrycie zobowiązań. Pozostała część składników majątkowych Klubu stanowi własność Polskiego Związku Łowieckiego.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe i dodatkowe

§ 25

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie zasady organizacyjne obowiązujące w Polskim Związku Łowieckim.

KARY:

§ 26

1. Zarząd Klubu może w szczególnych przypadkach stosować wobec członków następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wykluczenie z Klubu.

2. W każdym przypadku przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Klubu.

§ 27

1. Wykluczenie z Klubu może nastąpić w przypadku:

1) rażącego naruszenia postanowień Statutu Klubu lub uregulowań wewnętrznych Klubu;

2) nie podporządkowanie się lub uchylanie się od poleceń władz i organów Klubu;

  1. zalegania ze składkami lub innymi opłatami na rzecz Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.